Maszyny flotacyjne

Maszyny flotacyjne (flotowniki) pneumomechamiczne przeznaczone są do wzbogacania mułów węglowych o uziarnieniu 0,5 (0,3) – 0 mm. Dla prawidłowej pracy maszyn wymagane jest dostarczanie sprężonego powietrza. Dodatkowo stosuje się odczynnik flotacyjny.

Ziarna koncentratowe wynoszone są na powierzchnię zawiesiny skąd zgarniane są z do koryt odbiorczych zainstalowanych po obu stronach flotownika. Ziarna odpadowe opadają na dno flotownika i przepływają wzdłuż maszyny do skrzynki odpadowej.

Maszyna flotacyjna typu IZ – 12 składa się z trzech sekcji dwuwirnikowych przy czym pierwsza sekcja oddzielona jest od pozostałych skrzynką pośredniczącą i usytuowana jest wyżej względem kolejnych dwóch sekcji.