KOMUNIKACJA (SMARTCOM)

TAGGING & TRACKING System lokalizacji i identyfikacji CATS


System lokalizacji i identyfikacji CATS (ang. Centralised Asset Tracking System) pozwala na pełną kontrolę osób i maszyn, zarówno co do miejsca jak i kierunku przemieszczania, a sprzężenie z komputerową bazą danych daje dostęp do danych osobowych, typu maszyny lub transportowanego materiału, historii zdarzeń np. czasu pracy w danym miejscu, statystyki miejsc pobytu, dostępu do miejsc zagrożonych. Baza danych jest szczególnie przydatna w razie zawału, pożaru lub innego zagrożenia, gdyż pozwala natychmiast ustalić miejsce, ilość i dane personalne osób znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Niewielki osobisty nadajnik radiowy może uratować życie zarówno przed jak i po wypadku, pozwalając na szybką identyfikację położenia podczas alarmu, ewakuacji lub akcji ratowniczej.

Nadajniki ID i czytnik Tag

Rys. 1. Przykłady nadajników ID i czytnika Tag


Graficzna wizualizacja umożliwia dowolny sposób prezentacji danych w różnych płaszczyznach szczegółowości (np. wg strefy, punktu, grupy pracowników, konkretnej osoby), dając przejrzysty obraz sytuacji. Informacje dostępne są w czasie rzeczywistym lub w układzie historycznym (statystyki, raporty, podsumowania, itp.).

Rys. 2. Przykłady wizualizacji i prezentacji danych


System nie wymaga przejścia osób przez specjalne bramki, a zasięg nadajnika Tag wynosi od 30 do 100 m, co pozwala na swobodne poruszanie się załogi. Jednocześnie duży zasięg daje możliwość ukrycia niektórych czytników Tag, co pozwala monitorować wyrobiska w sposób niejawny. Jednym z możliwych zastosowań jest rejestracja i ewidencja miejsca oraz czasu pracy lub pomoc w wykrywaniu i ustalaniu osób podejrzanych o dokonanie kradzieży sprzętu i materiałów. Zintegrowanie nadajnika z lampą osobistą utrudnia fikcyjną rejestrację osób nieobecnych i zapobiega nadużyciom w ewidencji czasu pracy.

Nadajniki Tag pracują w paśmie częstotliwości UHF wysyłając 32 bitowy kod ID (Tag) w krótkich, losowych odstępach czasu. Dzięki temu w przypadku kolizji sygnałów (nawet z kilkudziesięciu nadajników jednocześnie) kolejne sygnały zostaną zidentyfikowane w czytniku po krótkim czasie. Ich niewielka wielkość pozwala wbudować je w kask lub baterię lampy osobistej. Wersje dla maszyn i boje radiowe posiadają specjalną obudowę ochronną. Zasilane są z własnych baterii lub akumulatorów albo z zewnętrznych źródeł napięciowych (np. akumulator lampy osobistej, urządzenia, maszyny).

Czytniki produkowane są w kilku wariantach. Są dostępne wersje stacjonarne, mobilne, a także hybrydowe np. współpracujące z systemem antykolizyjnym (CAS) lub z wbudowanym interfejsem wejść i wyjść sterujących PLC (ATR).

Oprócz systemu CATS sprzężonego z systemem BeckerCom Leaky Feeder na kablu promieniującym istnieją również wersje wykorzystujące do transmisji danych z czytników Tag modemy radiowe, światłowody lub kopalnianą sieć teletechniczną po interfejsie RS 485 lub lokalnie RS 232.

System antykolizyjny CAS

W oparciu o funkcję identyfikacji i lokalizacji dostępny jest system bezpieczeństwa CAS (ang. Collision Avoidance System) sygnalizujący operatorowi ruchomej maszyny obecność osób lub innych urządzeń w jego pobliżu. Pozwala to z wyprzedzeniem ostrzec przed niebezpieczeństwem kolizji oraz zredukować do minimum ryzyko wypadku czy śmierci.

Rys. 3. Przykład antykolizyjnego czytnika Tag


System ostrzega wizualnie i akustycznie o bliskiej obecności ludzi i maszyn (ignorując sygnał z własnego nadajnika Tag). Sprzężony ze stacyjką (iButton Switch) pozwala m.in. na załączenie maszyny tylko przez autoryzowany personel lub automatyczne wyłączenie w przypadku zagrożenia np. wystąpienia kolizji bądź wjechania w obszar zabroniony (określony przez boje radiowe Tag). Jasna niebieska lampka sygnalizuje błyskiem za każdym razem napotkanie aktywnego nadajnika Tag. Jeśli w pobliżu znajdzie się zupełnie nowy nadajnik Tag dodatkowo mruga trójkąt ostrzegawczy oraz wybrzmiewa sygnał dźwiękowy. Ilość błysków i sygnałów akustycznych (max. 5) skorelowana jest z ilością nadajników Tag w pobliżu maszyny. Dwa wyraźne wyświetlacze siedmiosegmentowe pokazują ilość: do 9 pojazdów i 9 osób w pobliżu maszyny. Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (ang. Liquid Crystal Display) informuje np. o pełnej liczbie osób i maszyn, o całkowitej liczbie różnych nadajników Tag lub podaje numer ID ostatniego nadajnika. Opcjonalnie możliwe jest retransmitowanie odczytanych numerów ID. Mikroprocesorowy układ jest dowolnie programowalny i dostosowywany do potrzeb użytkownika.